isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Σχετικά με την ζήτηση προσφορών για "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2019" από την Διεύθυνση Ύδρευσης Τμήμα ΗΜ, μετά από σχετικές ερωτήσεις διευκρινίζεται ότι:

1) στην ΟΜΑΔΑ-5 Καλώδια τύπου OLFLEX το καλώδιο των 2,5mm είναι 3*2,5 και όχι 5*2,5 όπως έχει από λάθος ζητηθεί στο φύλλο συμμόρφωσης
2) Τα καλώδια τύπου OLFLEX είναι με μανδύα χρώματος γκρι, τύπου classic και εσωτερικά ένας αγωγός κίτρινο-πράσινο και οι υπόλοιποι αριθμημένοι μαύροι.

Από το Τμήμα ΗΜ της Διεύθυνσης Ύδρευσης

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»

Συνημμένα αρχεία

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 16:25

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να προμηθευτεί 9 τεμ. εμβαπτιζόμενων οργάνων μέτρησης στάθμης και 9 τεμ. όργανα απεικόνισης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αρχή λειτουργίας: Πιεζοστατική Μετατροπή Στάθμης σε σήμα 4-20 mA με εξισορρόπηση πίεσης .
Περιβάλλον Μέτρησης: Αστικά Λύματα, με μεγάλη επιφάνεια μέτρησης για αποφυγή έμφραξης.
Εύρος Μέτρησης: 0-10mWc
Διασύνδεση: Καλώδιο μήκους 25m, με 2 αγωγούς.
Τροφοδοσία: 24V DC
Υλικό: AISI316 και καλώδιο με PVC, κατάλληλο για λύματα.
Όργανο Ένδειξης: Τάση τροφοδοσίας 220V, τουλάχιστον 3 ψηφίων, για σήμα 420mA, διαστάσεων 92x48 .
Οι προσφορές για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα μέχρι τις 6/12/2019. Στην προσφορά θα αναφέρονται ο χρόνος παράδοσης, οι τύποι των οργάνων με το εμπορικό όνομα καθώς και με τον κωδικό παραγγελίας έτσι ώστε να διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού. Τα υλικά θα παραδοθούν στις Αποθήκες της ΔΕΥΑΠ άνευ επιπλέον χρέωσης. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Κάθε προσφορά της οποίας δεν τηρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με Κ.Παπαγεωργακόπουλο, 6974998785.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 16:20

ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να προμηθευθεί ένα φορητό παροχόμετρο υπερήχων και ένα μετρητή πάχους τοιχωμάτων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Φορητό παροχόμετρο υπερήχων:

-Διάμετρος αγωγών: DN25 έως DN800

-Πάχος τοιχωμάτων: από 1χιλ. έως 15χιλ.

-Υλικά αγωγών: PE, PVC, cast iron, ductile iron, inox.

-Ακρίβεια μέτρησης : ±0,5%

-θήκη μεταφοράς εξοπλισμού: από ανθεκτικό υλικό, βιομηχανικού τύπου που να περιέχει όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης των αισθητήρων για όλες τις διαμέτρους καθώς και το υλικό ακουστικής ζεύξης.

-αισθητήρια εξωτερικά, no intrusive.

-Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C έως +40°C.

-Διάρκεια μπαταρίας/τροφοδοσία: αυτονομία 18-20 ώρες / τροφοδοσία 220 VAC (50Hz).

-Λειτουργία καταγραφικού.

-παροχή δεδομένων καταγραφής: σε usb stick/SDHC ή μέσω σύνδεσης με καλώδιο USB σε PC.

-Ενδείξεις: Απεικόνιση καταγραφών και μετρήσεων ταχύτητας ρευστού, παροχής, μάζας (με εισαγωγή πυκνότητας) και συγκεντρωτικά με επιλογή μονάδων μέτρησης. Να διαθέτει backlight.

-Κατάλληλο για μετρήσεις νερού και παχύρευστων υγρών και χημικών υγρών.

-Ευκολία χρήσης, με χρήση τουλάχιστον 5 οριζόμενων από τον χρήστη και αποθηκευμένων σετ παραμέτρων/συνθηκών μέτρησης.

 

Υπερηχητικός μετρητής πάχους τοιχωμάτων:

-Εύρος μέτρησης πάχους: 1χιλ. έως 150χιλ.

-Ακρίβεια: ±0,5%

-Απεικόνιση τουλάχιστον 1 δεκαδικό.

-Μέθοδος μέτρησης: Υπέρηχοι.

-Μετρούμενα υλικά: PE, PVC, cast iron, ductile iron, inox .

-Φορητός με διάρκεια μπαταρίας 18-20 ώρες.

-Βαθμός προστασίας: ΙΡ54 ή ΙΡ65.

-Δυνατότητα γρήγορων μετρήσεων.

-Ευκολία ρύθμισης παραμέτρων.

Οι προσφορές για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα μέχρι τις 6/12/2019. Στην προσφορά θα αναφέρονται ο χρόνος παράδοσης, οι τύποι των οργάνων με το εμπορικό όνομα καθώς και με τον κωδικό παραγγελίας έτσι ώστε να διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού. Κάθε προσφορά θα πρέπει συνοδεύεται με τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και Δήλωση Εγγύησης. Τα υλικά θα παραδοθούν στις Αποθήκες της ΔΕΥΑΠ άνευ επιπλέον χρέωσης. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Κάθε προσφορά της οποίας δεν τηρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με Κ.Παπαγεωργακόπουλο, 6974998785.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 16:19

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2019

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη για τις ανάγκες του Τμήματος ΗΜ της Διεύθυνσης Ύδρευσης.

Οικονομικές(*), Τεχνικές Προσφορές και Υπεύθυνη Δήλωση(**) ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016, δεκτές σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2019» μέχρι και 9/12/2019 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δημαίων 48, Πάτρα 26333.

----------------------------------------------------------------------------------

(*) Οικονομικές Προσφορές στο επισυναπτόμενο έντυπο

 

(**) Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016, η υποχρέωση δήλωσης σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αφορά - στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E.- , κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.