isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

                                                                                            Πάτρα   5 / 3 / 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.  Εσωτ. 163 Β1/ 225

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (ΤΥΠΟΥ B)

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος Έργου Πράξης (με α/α 12) :

Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πάτρας.

Πηγή Χρηματοδότησης :

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) :

2010ΣΕ07580030

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) :

292729

Προϋπολογισμός Υποέργου:

4.243.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

   

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ σε €

για τον καθορισμό των ΤΑΞΕΩΝ

( Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απρόβλεπτα, σε €)

1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

461.999,47

2.982.410,94

461.999,47

2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

444.281,80

444.281,80

2.964.693,27

3

ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ με α/α 1 &

2.520.411,47

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

3.426.692,74

3.426.692,74

3.426.692,74

 1. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ  (στην διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα – Τ.Κ. 26333) μέχρι τις 10-04-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, και ώρα 14:30, με την καταβολή τριάντα (30) €.

Πληροφορίες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΑΞ – FAX

1

2610 -

366156

Καραθανάση Ειρήνη

2610 – 325 790

2

2610 -

366142

Προδρόμου Ελευθερία

 1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  15-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                  (υδραυλικά & κοινό αντικείμενο)

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

                                          ή

 

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ηλεκτρομηχανολογικά & κοινό αντικείμενο)

 

 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξειςτου Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγοριών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής απευθυνόμενης προς την ΔΕΥΑΠ,  ύψους 68.533,85 ΕΥΡΩμε χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, δηλαδή ισχύ εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον μέχρι τις 14 / 11/ 2014.
 2. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΠ.

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΑΡΑΣ 

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014 15:56

Προμήθεια Φλαντζών PVC DN150

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια - κατασκευή Φλαντζών PVC 6” (DN 150).

4 τεμάχια διάτρητες Φεσωτ.170 mm, 8 οπές Φ22 και 4 τεμάχια τυφλές 8 οπές Φ22  και δύο επιπλέον οπές στο τυφλό με σπείρωμα 1/2” με απόσταση μεταξύ τους 71 mm.

Το πάχος όλων των φλαντζών θα είναι 25 mm.

 Το κόστος της προσφοράς να είναι ανά τεμάχιο και είδος.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 15:53

Ζήτηση Εκτύπωσης Εντύπων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας γνωστοποιεί οτι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την εκτύπωση των παρακάτω :

    Ενημερωτικής επιστολής προς τους καταναλωτές σχετικά με τους δικαιούχους μειωμένου τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες.

Η επιστολή ενός φύλλου θα είναι αμφίπλευρη εκτύπωση (εμπρός – πίσω ) δίχρωμη, σε

χαρτί γραφής 90 gr, διαστάσεων Α4

Θα πρέπει να παραδοθεί διπλωμένη στα τρία (3) προκειμένου να αποσταλεί με φάκελο

αλληλογραφίας.

Ποσότητα : 150.000 φύλλα

Χρόνος παράδοσης : επτά μέρες

        Καρτών επισκεπτηρίου (μπιλιέτα) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. με το λογότυπο της ΔΕΥΑΠ, το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα του

Ποσότητα : 500 τεμάχια με πλαστικοποίηση (διαστάσεων 6Χ9)

Χρόνος παράδοσης : επτά (7) ημέρες

3. Είκοσι τριπλότυπα μπλόκ εντολών παράδοσης καυσίμων διαστάσεων 15Χ16 σε χημικό

χαρτί.

4. Δέκα εβδομαδιαίων βιβλίων παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό

εξώφυλλο και ραφή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών με τιμές ανά είδος η Τετάρτη

12 Μαρτίου στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 τηλ.2610-366232)

 

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών

Κώστας Λυκοκάπης

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 15:51

Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριών (3) τεμ.  ηλεκτροκινητήρων χυτοσιδηράς κατασκευής, τριφασικούς, βραχυκυκλωμένου δρομέως, προστασίας ΙΡ55, τάσεως 400 VYΔ, 50HZ, εδράσεως V1, (φλατζωτοί καθέτου τοποθέτησης και λειτουργίας), κλάσεως μονώσεως F, ισχύος 45 KW, 1500 rpm, με αντιστάσεις προθέρμανσης και θερμικά προστασίας.
Επίσης τα ρουλεμάν των κινητήρων να είναι σειράς τουλάχιστον  6300.
Διαστάσεις ως σχέδιο
ΣΧΕΔΙΟ_Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ έως 28/02/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:50

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ. 109Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:

    επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων και λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:42

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ.110Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση


Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:


    επιτροπής  παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού


της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..


 

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας


 

                                                                                                Νικολίτσα Γαλαριώτη

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

Καθαρές Θάλασσες

city-water-supplyΗ θάλασσα ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής της Πάτρας. Ένας ανοιχτός ορίζοντας με υπέροχο ηλιοβασίλεμα και θέα στη δύση. Ο Πατραϊκός Κόλπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία, την οικονομία και την κοινωνική ζωή της Πάτρας.

Για εκατοντάδες χρόνια υπήρξε πηγή ζωής για την πόλη από πολλές απόψεις. Η λειτουργία του ως αποδέκτη των λυμάτων των κατοίκων της πόλης είναι σίγουρα η λιγότερο ρομαντική αλλά εξαιρετικής σημασίας. Η διασπορά και καταστροφή των λυμάτων μέσα από φυσικές διαδικασίες χάρισε στην πόλη για εκατοντάδες χρόνια μια αξιόπιστη λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ελάχιστοι στο παρελθόν εκτίμησαν και αξιολόγησαν. Ωστόσο η σύγχρονη συγκέντρωση του πληθυσμού και η επακόλουθη αύξηση των λυμάτων δοκιμάζουν την αντοχή του οικοσυστήματος στον Πατραϊκό Κόλπο και απαιτούν λήψη μέτρων για την προστασία του.

Η πρώτη ολοκληρωμένη και εκτενής μελέτη για τη ρύπανση του Πατραϊκού διενεργήθηκε το 1982 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μελέτη εκείνη έδειξε ότι ο Πατραϊκός κόλπος διατηρεί ικανοποιητική ικανότητα αυτοκαθαρισμού και δεν παρατηρήθηκαν έντονα σημάδια οργανικής ρύπανσης και ευτροφισμού.

Παρ' όλα αυτά και σε συνδυασμό με την Οδηγία 91/271/EOK για τη διάθεση των αστικών λυμάτων κατέστη για τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας, από την ίδρυση της το 1989, κύριος στόχος η επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πόλης και η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού για την απορρύπανση του Πατραϊκού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το 1992 ανετέθη σε ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό το συντονισμό του καθ. Δρ Γ. Φερεντίνου, η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας έρευνας στην περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, προκειμένου ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης να σχεδιαστεί με πραγματικά και ακριβή στοιχεία.

Η μελέτη αυτή που ολοκληρώθηκε το 1993 επιβεβαίωσε τα στοιχεία της μελέτης του 1982 και έδωσε ακριβείς πληροφορίες για τις θαλάσσιες συνθήκες στη θέση εκβολής. Σε συνέχεια αυτής πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου η εγκατάσταση του να γίνει με ασφάλεια και τεχνική επάρκεια.

Μέρος της έρευνας αυτής ήταν μια σειρά μετρήσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της περιοχής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών είναι ενθαρρυντικά διότι έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα είναι κατά κανόνα μικρές.

Όπως φαίνεται και σε σχετική pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η αναμενόμενη επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Με τις συνήθως επικρατούσες συνθήκες ανέμων και ρευμάτων, η μέση αρχική αραίωση των ρύπων θα είναι 90 φορές ενώ η συγκέντρωση των ρύπων στην πλησιέστερη ακτή θα είναι πρακτικά μη μετρήσιμες. Εν τούτοις η ΔΕΥΑ Πάτρας ανέθεσε στο εργαστήριο θαλάσσιας γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο κατέγραψε την κατάσταση της περιοχής πριν και μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2003 και τα αποτέλεσματά της παραδόθηκαν το 2005. Η σχετική έρευνα προγραμματίζεται να επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

 

Στοιχεία Απόδοσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας


ΈτοςΜήνας
2024  ΙΟΥΝΟΣ
Είσοδος εγκατάστασηςΜέση τιμή% της δυναμικότητας
ΠΑΡΟΧΗ m3/d 35.997 83
SS mgr/lit 143  
COD mgr/lit 377  
BOD5 mgr/lit 200  
NH4+[N] mgr/lit 30,96  
TN mgr/lit 47,43  
SS Kg/d

5.164

36

COD Kg/d 13.555  
BOD5 Kg/d 7.186 61
NH4+[N] Kg/d 1.115  
ΤΝ Kg/d 1.707 73

 

Έξοδος εγκατάστασηςΜέση τιμήΟΡΙΟ
SS mgr/lit 6 35
COD mgr/lit 24 125
BOD5 mgr/lit 8 25
NH4+ [N] mgr/lit 1,21  2
TN mgr/lit 3,58 15

 

Απόδοση εγκατάστασηςΜέση τιμή 
SS % 96,0  
COD % 94,0  
BOD5 % 96,0  
NH4+ [N] % 95,0  
TN % 92,0  
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:39

Βιοαέριο

H ιλύς υπόκειται σε διαδικασία βιολογικής χώνευσης που έχει ως παράγωγο το βιοαέριο, που στην συνέχεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης των χωνευτών. Το επιπλέον βιοαέριο θα χρημοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων του έργου.

Πιλοτική εφαρμογή αξιοποίησης βιοαέριου με χρήση τεχνολογίας αιχμής για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

Ο στόχος του έργου είναι η παρenergy1energy2αγωγή ενέργειας και θερμότητας (συμπαραγωγή) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιοαέριο παραγόμενο στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Πάτρας) με πρωτοποριακές τεχνολογίες (κυψελίδες καυσίμου - fuel cells), με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το σύστημα έχει ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 20 kWe και θερμική ισχύ 30kW.

Είναι η πρώτη εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου και ενέργειας στην Ελλάδα και θέτει τη βάση για την μερική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Η επιτυχής λειτουργία της πιλοτικής αυτής μονάδας θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική επέκταση, ώστε να χρησιμοποιείται όλο το βιοαέριο που παράγεται στη μονάδα, η οποία δύναται να παράγει άνω των 150 kW ηλεκτρικής ισχύος και 200 kW θερμικής ισχύος.

 
energy3energy4Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 €, χρηματοδοτήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας κατά 50% και το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά 50%, με διοίκηση του χρηματοδοτικού πακέτου από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

pdf Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:37

Επεξεργασία λυμάτων

ep limΈνα έργο πνοής για την πόλη των Πατρών, ο βιολογικός καθαρισμός, βρίσκεται πλέον σε φάση λειτουργίας. Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο 80 στρεμμάτων στα όρια του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Παραλίας και είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα. Έχει κατασκευαστεί με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τέθηκε σε λειτουργία το 2001. Εκτός από το Δήμο Πατρέων εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των Δήμων Παραλίας και Μεσσάτιδας.

pdf Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λύματων Δήμου Πατρέων

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:30

Ποιοτικός έλεγχος

poioyikos elegxosΟ ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται στο χημικό εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας που ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις Ρηγανόκαμπου. Το εργαστήριο έχει δυνατότητα να εκτελέσει χημικές και μικροβιολιογικές αναλύσεις.
Οι μετρήσεις φυσικο-χημικών παραμέτρων που εκτελούνται είναι:

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Ιόντα (Cl -, SO4--, NO3-, NO2-, NH4+, Ca++, Mg++) με φασματοφωτόμετρο.
 • Μέταλλα (Fe, Mn, Al) με φασματοφωτόμετρο.
 • Μέταλλα (Cd, Pb, Zn, Cu, Cr) με πολαρογραφία, βολταμετρία.
 • Φυτοφάρμακα με αέριο χρωματογράφο (υπό ανάπτυξη).


Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων το εργαστήριο συνεργάζεται με το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών και το εργαστήριο υδρογεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών στα οποία εκτελούνται αναλύσεις ιόντων με τη μέθοδο της ιοντικής χρωματογραφίας και μετάλλων – ιχνοστοιχείων με ICP-MS.

Τιμές χημικών παραμέτρων της περιοχής της Πάτρας:

Περιοχή 1 - Βόρεια: Ακτογραμμή, Οδ. Κανελλοπούλου, Εθνική Οδός Πατρών–Αθηνών, Οδ. Αρέθα, Οδ. Κομαιθούς
Περιοχή 2 - Βόρεια: Ακτογραμμή, Οδ. Αγίας Σοφίας, Οδ. Πανεπιστημίου, Οδ. Αρέθα, Εθνική Οδός, Οδ. Κανελλοπούλου
Περιοχή 3 - Βορειοανατολική: Άνω και Κάτω Συχαινά, Βούντενη, Μπάλα
Περιοχή 4 - Αρόης
Περιοχή 5 - Βόρεια κεντρικά: Ανθούπολη, Ζαβλάνι, βόρεια της Οδ. Γούναρη από Ταμπάχανα έως 25ης Μαρτίου
Περιοχή 6 - Κέντρο: Κέντρο πόλης από Οδ. Αγίας Σοφίας μέχρι Οδ. Σμύρνης
Περιοχή 7 - Νότια: Οδ. Σμύρνης, ακτογραμμή, όρια Δήμου Παραλίας, Οδ. Πατρών-Κλάους
Περιοχή 8 – Νοτιοανατολικά: Οδ. Πατρών-Κλάους, Οδ. Ηρακλέους, παρα-Γλαύκια οδός, Οδ. Ι. Διακιδη
Περιοχή 9 - Περιβόλα
Περιοχή 10 - Ν. Σούλι
Περιοχή 11 - Ελεκίστρα
Περιοχή 12 - Καρυά
Περιοχή 13 - Ρωμανού

 

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις προσδιορίζουν τους δείκτες:

 • Ολικά κολοβακτηριοειδή
 • Κολοβακτηρίδια κοπράνων
 • Εντερόκοκκο

Οι μέθοδοι για τις μικροβιολογικές αναλύσεις έχουν υποδειχθεί από το εργαστήριο περιβαλλοντικής μικροβιολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Παπαπετροπουλου. Το εργαστήρι συμμετέχει στο έγκυρο πρόγραμμα διεργαστηριακών ελέγχων EQUASE. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε δείγματα που λαμβάνονται περιοδικά από όλα τα Δημοτικά Σχολεία, στο βαθμό που παρουσιάζουν αντιπροσωπευτική διασπορά στην έκταση της πόλης και στεγάζουν ένα μεγάλο και ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τα παιδιά. Σε κάθε δειγματοληψία ελέγχεται και η συγκέντρωση του υπολειμματικού διοξειδίου του χλωρίου ή χλωρίου κατά περίπτωση. Κατ έτος πραγματοποιούνται πάνω από 1000 μικροβιολογικοί έλεγχοι.

Στο εργαστήριο τηρείται αρχείο τόσο για τις χημικές όσο και τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Σε συνεργασία με το εργαστήριο αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δρ Πέτρου Κουτσούκου έχει αναπτυχθεί πρόσφατα σύστημα διασφάλισης ποιότητας των αναλυτικών διαδικασιών.
Μικροβιολογικοί έλεγχοι - δοκιμαστική παρακολούθηση σε αντιπροσωπευτικά σημεία του Δήμου Πατρέων:

 

 

Σημείο ΔειγματοληψίαςΠεριοχήΣημείο ΔειγματοληψίαςΠεριοχή
1,4 Δ.Σ. Ρούφου 44 Δ.Σ. Περιβόλα
5 Δ.Σ. Γ.Ολυμπίου 45 Δ.Σ. Μπεγουλάκι
7 Δ.Σ. Βλατερό 46 Δ.Σ. Δαμασκηνού
8,9 Δ.Σ. Ταμπάχανα 22 Δ.Σ. Λεύκας
20 Δ.Σ. Αρόη 25,39 Δ.Σ. Μαραγκοπούλου
2, 57 Δ.Σ. Μαιζώνος 32,33 Δ.Σ. Ακρωτηρίου
3 Δ.Σ. Παπαδιαμαντοπούλου 61 Δ.Σ. Εργ.Κατ.Ταραμπούρα
6,19,37,38 Δ.Σ. Σμύρνης 65 Δ.Σ. Σ.Μακρυγιάννη
10 Δ.Σ. Κορίνθου 68 Δ.Σ. Ανθείας
11 Δ.Σ. Ρηγα Φερραίου 29 Δ.Σ. Αμαζόνων - Τέρψη
13,28 Δ.Σ. Αγ.Τριάδος 54 Δ.Σ. Κομνηνών – Ζαρουχλ.
14 Δ.Σ. Ακτή Δυμαίων 52 Δ.Σ. Κρύα Ιτεών
15,17 Δ.Σ. Καλαβρύτων 53 Δ.Σ. Μυκηνών
18 Δ.Σ. Μαρκιανού 55 Δ.Σ. Αγ.Νεκτάριος
24 Δ.Σ. Ανθείας 60 Δ.Σ. Αυλίδος
36,51 Δ.Σ. Ιτιές 30 Δ.Σ. Αν.Συχαινά
47 Δ.Σ. Ζαρουχλέικα 34 Δ.Σ. Ανθούπολη
16 Δ.Σ. Αγυιά 40 Δ.Σ. Θεοφράστου
26,31 Δ.Σ. Αγ.Σοφίας 43 Δ.Σ. Κ.Συχαινά
35 Δ.Σ. Ανθεμίου 50 Δ.Σ. Πανεπιστημίου
48 Δ.Σ. Αχέροντος 62 Δ.Σ. Δ.Ακρίτα
56,58 Δ.Σ. Ζακύνθου Δ.Σ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ
64 Δ.Σ. Τερψ+Ορφανίδου Δ.Σ. ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ
21 Δ.Σ. Παρασκευοπούλου ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑ
41 Δ.Σ. Εγλυκάδα ΟΙΚΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ
42 Δ.Σ. Λάγγουρα Δ.Σ. Ν ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
Δ.Σ. , ΖΑΛΟΓΟΥ 21, ΔΕΜΕΝΙΚΑ 26332 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ή Εκκλησία ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Συνεργείο ΜΗΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ ΚΡΗΝΗ
Δ.Σ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙ
Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΙΑ Γυμνάσιο ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΙΑ
Σπίτι περιοχή Φιλοθέης ΘΕΑ Πρώην Κοιν. Κατ. ΘΕΑΣ ΘΕΑ
ΛΥΓΙΕΣ Οικία ΘΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πατρών Κλάους ΠΕΤΡΩΤΟ
Συνεργείο ΠΙΤΣΗ ΠΕΤΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΙΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ
Δ.Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ Δ.Σ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟ Δ.Σ. 1 ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ακάδαντα 1 ΠΑΡΑΛΙΑ
Δ.Σ. 2 ΠΑΡΑΛΙΑΣ25ης Μαρτίου 71α ΠΑΡΑΛΙΑ Δ.Σ. 3 ΠΑΡΑΛΙΑΣ Εργατικές Κατοικίες ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΟΔΙΝΗ
ΒΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΡΕΜΕΤΖΟ ΡΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ Κ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ    
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.