isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023 00:00

Συνεχίζει τη σταθερή τιμολογιακή πολιτική της η ΔΕΥΑΠ-Όχι στις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ που θα φέρουν νέα βάρη στους συνδημότες μας

Συνεχίζει τη σταθερή τιμολογιακή πολιτική της η ΔΕΥΑΠ

Όχι στις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ που θα φέρουν νέα βάρη στους συνδημότες μας

Τη διατήρηση των ίδιων χρεώσεων στα τέλη και τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ και για το 2024, παρά την πολύ μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αποφάσισε ομόφωνα έπειτα από εισήγηση του προέδρου της Ανδρέα Παπανικήτα και των συμβούλων της Δημοτικής Αρχής Πάτρας, σήμερα Πέμπτη 21 Δεκέμβρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ.
Λαμβάνοντας υπόψιν, τις γενικότερες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα του Δήμου, όπως και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο λήψης αποφάσεων για το μέλλον των ΔΕΥΑ, επιδιώκοντας παράλληλα να προστατευτούν οι συμπολίτες μας αλλά και να μην περάσουν οι σχεδιασμοί συγχωνεύσεων των ΔΕΥΑ που θα φέρουν ιδιωτικοποιήσεις, ακόμα μεγαλύτερο χαράτσωμα στο λαό και διάλυση των εργασιακών σχέσεων στους εργαζομένους της, το ΔΣ, κατόπιν της σχετικής εισήγησης, αναλυτικά, αποφάσισε:

«Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στο άρθρο 25 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4483/2017 και στο άρθρο 26 του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4483/2017, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαμορφώνεται.
Επίσης, τόσο με το νόμο 5037/2023 περί ίδρυσης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. , όσο και την ΚΥΑ 53924-28.3.2023 περί θέσπισης κριτηρίων διαχειριστικής ικανότητας των ΔΕΥΑ, ορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Ειδικότερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017), αναφέρεται ότι τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3199/2003 (Α 24), του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/2007 (Α 54), του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 (Α 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους.
Στο ίδιο άρθρο 10 στην παράγραφο 5, αναφέρεται ότι τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης. Συγχρόνως το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 αλλά και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 4483/17 αναφέρεται στη διαφοροποίηση των τελών, όπου με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού ειδικών τιμολογίων ύδρευσης – αποχέτευσης για τους κατοίκους περιοχών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο.
Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4483/17 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν. 1069/80 αναφέρονται τα εξής: Πόροι της Επιχείρησης είναι α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11, β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης, δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012(Α΄85), στ) το τέλος χρήσης υπονόμου, ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης - ομβρίων, η) η αξία του νερού που καταναλώνεται, θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή, ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή, ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών, ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων, ιγ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ, ιδ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της, ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 (ειδικό τέλος) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την μελέτη, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων από δάνεια. Στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου 5 αναφέρεται ότι στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στον παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή εδικής διάταξης. Mε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4483/17 προστέθηκαν οι παράγραφοι 3,4 και 5 στο άρθρο 11 του Ν. 1069/1980, σχετικά με το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Βασική αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ , αποτελεί η ψήφιση του Ν.5037/2023 που αφορά στην ίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων , Ενέργειας και Υδάτων , καθώς και της ΚΥΑ 53924/2023 όπου περιγράφονται τα κριτήρια Διαχειριστικής Ικανότητας των ΔΕΥΑ.
Βασικά σημεία του Ν.5037/2023 που αφορούν στην τιμολογιακή πολιτική είναι τα παρακάτω:

- Υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων για εποπτεία του οικονομικού αντικειμένου όπως έσοδα , δαπάνες, επενδύσεις (άρθρο 11).
- Εποπτεία εφαρμογής της ισχύουσας μεθόδου Κοστολόγησης – Τιμολόγησης με σκοπό την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους .(άρθρο 11).
- Σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της προβλεπόμενης τιμολογιακής πολιτικής και μετά από σχετικές συστάσεις , επιβάλλονται πρόστιμα έως και το 6% των συνολικών ετήσιων εσόδων (άρθρα 11 και 18 ).
- Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. θα έχει πρόσβαση και θα προβαίνει σε αξιολόγηση στοιχείων , που εκτός των άλλων αφορούν στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. (άρθρο 15).

Κατά την ΚΥΑ 53924/2023 προβλέπεται: Υποβολή φακέλου για πιστοποίηση διαχειριστικής ικανότητας όπου εκτός των άλλων κριτηρίων (Διοικητική και τεχνική επάρκεια), απαιτείται η απόδειξη χρηματοοικονομικής βιωσιμότητα μέσα από την ανάκτηση κόστους κατά 95% την τελευταία 2/τία η συμμόρφωση ανάκτησης εντός της 5/τίας.

Σχετικά με αυτό που αναφέρεται παραπάνω, ότι τα έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τα έξοδα, πρέπει να σημειώσουμε ότι για τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει και αντιμετωπίζουμε εμείς όπως και όλες οι ΔΕΥΑ, την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνηση που με την πολιτική της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των «πάροχων» της ενέργειας και άλλων μεγάλων συμφερόντων έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και των εφοδίων. Είναι τεράστια η οικονομική επιβάρυνση των ΔΕΥΑ από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, γι’ αυτό και οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία. Είναι υπέρογκες οι αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες επιβαρύνουν υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα. Η συνολική επιβάρυνση των ΔΕΥΑ εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ρεύματος, λόγω της παραπέρα απελευθέρωσης της ενέργειας, του χρηματιστηρίου της ενέργειας και σε αυτά τα πλαίσια της ρήτρας αναπροσαρμογής, ξεπερνά τα 120 εκατ, ενώ το κόστος ενέργειας ανέρχεται περίπου στο 40% των λειτουργικών δαπανών. Η ΔΕΥΑ Πάτρας από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα καλείται να πληρώσει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω λόγω της αύξησης στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υψηλές χρεώσεις της ΔΕΗ ήταν διαχρονικά πρόβλημα για τις ΔΕΥΑ, αφού παρά τους αγώνες, τις δικαστικές προσφυγές που έχουν γίνει και τα αλλεπάλληλα αιτήματα που έχουν κατατεθεί, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης εξακολουθούν να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα με οικιακό τιμολόγιο και όχι βιομηχανικό ή βιοτεχνικό. Ωστόσο μετά την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους σε δυσθεώρητα ύψη, τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε ακραία οριακές καταστάσεις για τα οικονομικά των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης που βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, λήψης αποφάσεων για το μέλλον των ΔΕΥΑ όπου επιχειρούνται συγχωνεύσεις και με γρήγορους ρυθμούς οι κυβερνήσεις υλοποιούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού και την εκχώρηση του στους ιδιώτες, προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή και το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ έχει η ικανοποίηση του διεκδικητικού μας πλαισίου, η διεκδίκηση του να είναι το νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, κόντρα σε αυτά που σχεδιάζονται και μέσα από τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ. Συνεπώς εμμένουμε στην τιμολογιακή πολιτική όπως αποφασίστηκε για το έτος 2023 και κατά τον ίδιο τρόπο να ισχύσει για το 2024.
Σε συνεργασία με άλλες ΔΕΥΑ και Δήμους απαιτούμε:
- Η κυβέρνηση να καλύψει άμεσα το επιπλέον ενεργειακό κόστος που έχει προκύψει για τις ΔΕΥΑ από το 2021 μέχρι σήμερα με αναλογική κατανομή από το Ταμείο των 250 εκατομμυρίων των Πλεονασμάτων Κερδών ΑΠΕ για να αντιμετωπιστεί κατ’ ελάχιστον η ζημιά που έγινε. Να θεσμοθετηθεί ετήσια χρηματοδότηση στο ύψος της τιμής της μεγαβατώρας (MWh).
- Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στα τιμολόγια των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας και να καταργηθεί ο ΦΠΑ στις ΔΕΥΑ ως ελάχιστη συμβολή, γιατί το νερό δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα.
Με τα παραπάνω προστατεύουμε τους συμπολίτες μας καταναλωτές και συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί για συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ που θα φέρουν ιδιωτικοποιήσεις, ακόμα μεγαλύτερο χαράτσωμα στο λαό και διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Για το 2024 προτείνεται: α) η διατήρηση των χρεώσεων στα τέλη και τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ παρά την πολύ μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Βασικά σημεία της τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν:
-Η διατήρηση των χρεώσεων στις κλίμακες για την περιοχή του Δήμου Πατρέων προ Καλλικράτη και στις άλλες περιοχές.

-Η διατήρηση των χρεώσεων στις κατ’εξαίρεση περιοχές.
-Διατήρηση των στοχευμένων παρεμβάσεων που ήδη εφαρμόζονται για την περαιτέρω ανακούφιση των ευπαθών ομάδων και ειδικότερα:
α. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και έκπτωση 60%, επί των χρεώσεων.
β. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και έκπτωση 70% επί των χρεώσεων.
γ. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για μακροχρόνια ανέργους από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και διατήρηση των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας σε 120 και του ετήσιου εισοδήματος σε 7.000,00 € και έκπτωση 70% επί των χρεώσεων.
δ. Η διατήρηση της μείωσης στις κλίμακες κατανάλωσης που ισχύουν κατά περιοχή και μέχρι την κατανάλωση 180 κμ/ τετράμηνο των δικαιούχων του ΚΕΑ σε 70%, και να διατηρηθεί η μείωση του παγίου από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές.
-Η διατήρηση της κατηγορίας για κατοικίες οι οποίες βρίσκονται α) πέριξ των ΕΕΛΠ και β) πέριξ του χώρου υγειονομικής ταφής της Ξερόλακας σύμφωνα με την αρ.720/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πάγιο τέλος 1,0€/δίμηνο και τετραμηνιαία κατανάλωση έως 120 κ.μ , ατελώς.
-Η διατήρηση της ενιαίας τιμής χρέωσης 0,28€ /κυβικό για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
-Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των Δημοσίων παρόχων Υγείας.
-Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των δημόσιων σχολικών εγκαταστάσεων, των στρατιωτικών μονάδων και των Υπηρεσιών του Στρατού της Πυροσβεστικής και των σωμάτων ασφαλείας .
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των αθλητικών σωματείων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα οποία πραγματοποιούνται αγώνες ομοσπονδιών η ενώσεων αναγνωρισμένων από τη Γ.Γ.Α.
-Η διατήρηση ενιαίας κλίμακας τιμολόγησης 0,28 € /κ.μ. για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 20% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης για κατοικίες (Γ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακας.
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 30% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης για κατοικίες (Δ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους - τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμένους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακας.
-Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης - μετατόπισης δικτύου ύδρευσης α) ΣΤ.2.1 από 10% σε 8% β) ΣΤ.2.2 από 15% σε 10% και γ) ΣΤ.2.3 από 25% σε 15%.
-Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.2.1 από 10% σε 6% β) Ζ.2.2 από 15% σε 10% και γ) Ζ.2.3 από 25% σε 15%.
-Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για εξωτερικές διακλαδώσεις α) Ζ.1.1 απο 90, €/ μ.μ σε 70,0 € / μ.μ και Ζ.1.2 από 144, €/ τεμ σε 100,0 €/ τεμ.
-Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για μετατόπιση του δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.4.1.1 απο 195,0 €/μ.μ σε 150,0 €/μ.μ, β)Ζ.4.1.2 απο 215, €/ μ.μ σε 170,0 €/ μ.μ , γ) Ζ.4.2.1 απο 250,0 €/ μ.μ σε 200,0 €/μ.μ και δ) Ζ.4.2.2 απο 340,0 €/μ.μ σε 250,0 €/μ.μ .
-Η διατήρηση της μείωσης των χρεώσεων για τις ευπαθείς ομάδες για το βυτίο νερού και το βυτίο λυμάτων σε ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζεται και στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού.
-Διατήρηση στη χρέωση του βυτίου λυμάτων για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά του Πρόσωπα. Ενιαία χρέωση με τιμή 28,23€ για τις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδας. Για την Δημοτική Ενότητα Ρίου και του πρώην Δήμου Πατρέων 40,32€/ανά εκκένωση.
-Η διατήρηση της μείωσης του τέλους επανασύνδεσης (διακοπή λόγω οφειλής) σε οικιακούς καταναλωτές από 12,0 € σε 4,03 €.
-Η διατήρηση της μείωσης των κλιμάκων 6 και 7 του τιμολογίου Α6 κατά 20%.
-Η διατήρηση του τέλους χρήσης αποχέτευσης 30% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.
-Τέλος χρήσης αποχέτευσης βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν και άλλες πηγές υδροδότησης νομικά αδειοδοτημένες από 0,8€ ανα κυβικό λύματος σε 1,00€ ανά κυβικό λύματος.

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.